O Fundacji

Dążymy do przywrócenia dobrej formy fizycznej, psychicznej i społecznej każdej osobie, która utraciła którąś z tych zdolności. Pomagamy osobom narażonym na stygmatyzację i marginalizację, by były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Fundacja w Formie

Fundacja w Formie powstała z inicjatywy interdyscyplinarnego zespołu składającego się z fizjoterapeutów, lekarzy, terapeutów, psychologów, trenerów i społeczników.
W wyniku rozmów z pacjentami i ich rodzinami, twórcy Fundacji postanowili szybko i skutecznie wychodzić naprzeciw rzeczywistym potrzebom osób zagrożonych wykluczeniem, w tym osobom chorym i z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom.
Jesteśmy organizacją pozarządową prowadzącą działalność społecznie użyteczną w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym wspierania programów rehabilitacyjnych.

Cele Fundacji

 • Profilaktyka prozdrowotna, ochrona i promocja zdrowia.
 • Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia.
 • Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Umożliwienie powrotu do sprawnego funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osobie, która utraciła którąś z tych zdolności.
 • Pomoc w integracji osób z niepełnosprawnościami i zdrowych.
 • Zwiększenie włączenia społecznego w szczególności osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
 • Podejmowanie inicjatyw mających na celu wszechstronną pomoc osobom z niepełnosprawnością, ich rodzinom i opiekunom.
 • Promowanie wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Działania

 • Profesjonalna działalność w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w tym edukacji, nauki, oświaty, sportu, kultury i wychowania.
 • Edukacja w zakresie bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy.
 • Profesjonalna działalność w zakresie rehabilitacji medycznej i rehabilitacji społecznej dzieci i dorosłych.
 • Profesjonalna działalność fizjoterapeutyczna w tym kinezyterapia, fizykoterapia, metody specjalne, szczególnie w stosunku do osób z niepełnosprawnością.
 • Prowadzenie poradni, ośrodków, gabinetów: rehabilitacyjnych, psychologicznych, terapeutycznych, logopedycznych.
 • Doradztwo i pomoc w zaopatrzeniu ortopedycznym oraz w sprzęt rehabilitacyjny i medyczny.
 • Organizowanie i prowadzenie:
  • szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, konsultacji w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki promocji zdrowia
  • obozów, turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek
  • imprez, pikników informacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
 • Niesienie pomocy materialnej i prawnej osobom zagrożonym wykluczeniem w szczególności osobom z niepełnosprawnością,
 • Współpracę z samorządami, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, placówkami oświatowymi, mediami, krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu w tym w szczególności osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów, a także prowadzącymi profilaktykę zdrowotną.
 • Zdobywanie środków i zasobów materialnych na realizację celów statutowych Fundacji.
 • Rozdawnictwo darów rzeczowych ubogim.
 • Wypożyczanie sprzętu potrzebnego do opieki i rehabilitacji w domu osoby niepełnosprawnej.
 • Skupienie wokół Fundacji osób fizycznych i prawnych, którym bliskie są cele Fundacji.