Statut
Fundacji w Formie
/tekst jednolity/

ROZDZIAŁ I
§ 1
Fundacja pod nazwą Fundacja w Formie – zwana dalej Fundacją – ustanowiona przez Radę
Fundatorów – zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie dnia
2017-12-20 działa na podstawie statutu Fundacji.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
Fundacja jest organizacją non profit.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto st. Warszawa.
§ 4
Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.
Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.
§ 6
Fundacja używa pieczątki z napisem wskazującym jej nazwę, adres i NIP.
§ 7
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym
i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundacje lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II
§ 8
Celami Fundacji są:
1. Profilaktyka prozdrowotna, ochrona i promocja zdrowia.
2. Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia.
3. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Umożliwienie powrotu do sprawnego funkcjonowania fizycznego, psychicznego
i społecznego osobie, która utraciła którąś z tych zdolności.
5. Pomoc w integracji osób z niepełnosprawnościami i zdrowych.
6. Zwiększenie włączenia społecznego w szczególności osób z niepełnosprawnością i ich
rodzin.
7. Podejmowanie inicjatyw mających na celu wszechstronną pomoc osobom
z niepełnosprawnością, ich rodzinom i opiekunom.
8. Promowanie wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

§ 9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Profesjonalną działalność w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w tym edukacji, nauki
oświaty, sportu, kultury i wychowania
2. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy
3. Profesjonalną działalność w zakresie rehabilitacji medycznej i rehabilitacji społecznej dzieci i
dorosłych
4. Profesjonalną działalność fizjoterapeutyczną w tym kinezyterapię, fizykoterapię, metody
specjalne, szczególnie w stosunku do osób z niepełnosprawnością.
5. Prowadzenie poradni, ośrodków, gabinetów: rehabilitacyjnych, psychologicznych,
terapeutycznych, logopedycznych, lekarskich.
6. Doradztwo i pomoc w zaopatrzeniu ortopedycznym oraz w sprzęt rehabilitacyjny i medyczny.
7. Organizowanie i prowadzenie:
a) szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, konsultacji w zakresie ochrony zdrowia,
profilaktyki promocji zdrowia
b) obozów, turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek
c) imprez, pikników informacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
d) wymian międzynarodowych dzieci, młodzieży, kadry oraz osób dorosłych oraz seniorów.
8. Niesienie pomocy materialnej i prawnej osobom zagrożonym wykluczeniem w szczególności
osobom z niepełnosprawnością.
9. Współpracę z samorządami, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, placówkami
oświatowymi, mediami, krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz
zapobiegania wykluczeniu społecznemu w tym w szczególności osób z niepełnosprawnością,
ich rodzin i opiekunów, a także prowadzącymi profilaktykę zdrowotną.
10.Rozdawnictwo darów rzeczowych ubogim.
11.Wypożyczanie sprzętu potrzebnego do opieki i rehabilitacji w domu osoby niepełnosprawnej.

§ 10
Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, organizacji
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 11
W celu prowadzenia działalności pożytku publicznego, zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej,
Fundacja może wypłacać osobom fizycznym wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług,
niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści zawieranych z nimi umów
cywilnoprawnych zgodnie z u.d.p.p.w.

ROZDZIAŁ III
§ 12
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych oraz inne mienie takie
jak: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13
1. Przychody Fundacji zgodnie z (u.d.p.p.w. Art. 10a. 1. pkt.4) pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów i z innych przysporzeń majątkowych dokonywanych przez
krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne lub inne jednostki organizacyjne,
b) subwencji osób prawnych, organizacji i instytucji,
c) majątku nieruchomego i ruchomego,
d) dochodów ze zbiórek w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,
e) dotacji samorządów i państwowych jednostek organizacyjnych na realizację zadań
Fundacji,
f) inwestycji finansowych i kapitałowych zgromadzonych środków,
g) odpłatnej działalności pożytku publicznego
2. Fundacja przeznacza swoje przychody na realizację celów określonych w §.8
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi
przepisami u.d.p.p.w.

§ 14
Zabrania się :
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów
pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności,
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze jej celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 15
Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.
§ 16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 17
Osoby fizyczne lub prawne z kraju lub z zagranicy, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny
lub dotacji jednorazowej lub połączonej w wysokości równej co najmniej 1000 zł, mogą uzyskać
na odpowiednie życzenie tytuł Sponsora Fundacji.
Zaliczenie w poczet sponsorów następuje na wniosek Zarządu.
Tytuł sponsora ma charakter wyłącznie osobisty.

ROZDZIAŁ IV
§ 18
Organem założycielskim Fundacji są Fundatorzy
Organem Fundacji jest Zarząd.
Organem kontrolnym Fundacji jest Rada Fundacji.
§ 19
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach stanowiących, nadzorczych i kontrolnych.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków. Członków pierwszego składu Rady powołują
Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub
dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci jej członka, prawomocnego
skazującego wyroku sądowego lub z datą złożenia na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji
pisemnej rezygnacji.
4. Z członkostwem w Radzie Fundacji nie można łączyć funkcji członka Zarządu.
5. Członek Rady Fundacji nie może pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia podległości służbowej , ani pozostawać w
stosunku małżeńskim, we wspólnym pożyciu.
6. Członek Rady Fundacji nie może pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia podległości służbowej , ani pozostawać w
stosunku małżeńskim, we wspólnym pożyciu.
7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS.
8. Rada jest powoływana na czas nieokreślony.
§ 20
Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
§ 21
Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb.
§ 22
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków
obecnych z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego.
§ 23
Rada Fundacji :
1. nadzoruje działalność Zarządu
2. przyjmuje i sprawozdania z działalności Zarządu
§ 24
Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów
§25
Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu osób powoływanych na czas nieokreślony

§ 26
Fundatorzy wchodzą w skład pierwszego Zarządu i zatwierdzają pozostałych jego członków.
Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w celu
rozszerzenia składu Zarządu powołują Fundatorzy, zatwierdza Rada Fundacji i pozostali
członkowie Zarządu.

§ 27
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i może wybrać Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.
§ 28
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji Rady Fundacji.
§ 29
Zarząd w szczególności:
1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji.
3. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.
4. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy, dotacje.
5. Ustala regulamin Biura Fundacji
6. Tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne.
7. Powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska samodzielne w jednostkach organizacyjnych
Fundacji.
8. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej
9. Proponuje zmiany statutu Fundacji za zgodą Fundatorów oraz jej likwidacji, po uzyskaniu
uprzedniej akceptacji Rady Fundacji.
§ 30
Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze, Radę Programową złożoną z osób skupionych
wokół idei Fundacji.
§ 31
1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umów
cywilnoprawnych zgodnych z obowiązującymi przepisami.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Zarząd Fundacji.
3. Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawiera Prezes jednoosobowo lub 2 członków Zarządu
łącznie.
§ 32
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków w tym Prezesa Fundacji.

§ 33
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składa Prezes Zarządu
jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.

ROZDZIAŁ V
§ 34
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
§ 35
Wniosek w przedmiocie zmian statutu przedstawia Zarząd do zatwierdzenia fundatorowi

§36
Po śmierci fundatora uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Zarządu, oraz
kompetencja w zakresie wyrażenia zgody na zmiany Statutu przechodzą na jego spadkobierców.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją lub
Stowarzyszeniem.
2. Wnioski w przedmiocie połączenia przedstawia Zarząd Fundacji do zatwierdzenia przez Radę
Fundacji.
§ 38
1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub z powodu wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, podejmuje
Zarząd po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Rady Fundacji.
2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele, które określi Zarząd
Fundacji.
§ 39
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta
stołecznego Warszawy.